Technické zabezpečenie a kapacity pre

pozrite si detailnejší rozpis nižšie

Podnik Služby Kalná, s.r.o.

má pre realizáciu predmetov svojej činnosti k dispozícii vlastný obežný majetok, ako aj dlhodobý majetok, ktorého vlastníkom je obec Kalná nad Hronom, ktorá je zároveň 100%-ným vlastníkom samotného podniku.

Hlavným cieľom r.s.p. – integračného sociálneho podniku Služby Kalná, s.r.o. je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu poskytovaním spoločensky prospešnej služby

S prechodom na r.s.p. zároveň predpokladáme postupné zavádzanie  tandardizovaných procesov v prehľadnej forme ako aj postupné zlepšovanie procesov riadenia jednotlivých prevádzok s osobitým zreteľom na oblasť  tranzitných zamestnancov a pre nich potrebnú podporu.

V súčasnosti je podnik Služby Kalná, s.r.o. riadený štandardnými riadiacimi procesmi, pričom jednotlivé funkčné prevádzky majú svoje štandardné zaužívané výrobné postupy pre prípravu a distribúciu jedla ako aj výroby alkoholu pre domácich pestovateľov. Odborný personál podniku disponuje potrebným vzdelaním ako aj potrebnou doplnkovou kvalifikáciou a praxou pre realizáciu poskytovaných služieb. Vybrané odborné činnosti ako napr. účtovníctvo a personalistika sú zabezpečované profesionálnym externým personálom formou dodávateľsko-odberateľského vzťahu, pričom procesy tohto charakteru sú prenesené na dodávateľa. Tu očakávame zmenu a presun do interných kapacít po získaní štatútu r.s.p. – integračný sociálny podnik.

Technické služby:

Kosačky, drvičky, kultivátor (Technické zabezpečenie v príprave) a ďalšie vybavenie postupne pri rozširovaní služieb. Súčasné technické a technologické zázemie pre fungovanie podniku zabezpečuje obec Kalná nad Hronom, ktorá tento majetok poskytuje alebo v dohľadnej dobe poskytne do dlhodobého užívania samotnému podniku. Do budúcna je možné uvažovať o postupných investíciách a budovaní vlastného technického a technologického vybavenia z vytvoreného zisku podniku, čo môže prispieť k ďalšiemu rozširovaniu poskytovaných služieb a zamestnanosti, a teda aj k väčšiemu pozitívnemu vplyvu v zmysle stanoveného cieľa nášho r.s.p.

Kontakt na oddelenie:

0949 019 800

socialnypodnik@kalna.eu

Kancelária: Nitrianska cesta, Kalná nad Hronom

Reštaurácia REŠTI-KA:

Budova (Červenej armády 57, 935 32 Kalná nad Hronom)

 •  Vybavenie profesionálnej kuchyne (varná pec s rúrou, konvektomat, šafingy, ostatné vybavenie kuchyne)
 •  Vybavenie reštaurácie / jedálenskej časti
 •  Technické zázemie pre personál

Kontakt na oddelenie:

0948 547 265

sluzby.kalna@kalna.eu

Červenej armády 57, Kalná nad Hronom

Pálenica:

Budova (1626, 935 32 Kalná nad Hronom – časť Kalnica)

 •  Technológia (1-kotlová technológia na vypaľovanie alkoholu, odkôstkovač, lis, refraktometer, liehomer)
 •  Technické zázemie pre personál

Kontakt na oddelenie:

0948 440 840

info@palenicakalna.sk

1626, Kalná nad Hronom (križovatka na Mochovce)

Zberný dvor:

Prevádzková doba:
Utorok, Streda, Štvrtok:
08.00 – 11.30 / 12.00 – 14.00 hod.

Prvá sobota v mesiaci:
09.00 – 13.00 hod.

Kontakt na oddelenie:

0948 906 096

zbernydvorsp@kalna.eu

Mochovská cesta k.ú. Kalnica, Areál starého PD Kalnica.

Dohľadové pracovisko kamerového systému:

 • Kamerový systém obce (inštalovaný v obci) 11 / 53
 • Priestory – miestnosť poskytnutá obcou na základe nájomnej zmluvy pri priestoroch obecnej polície v Kalnej nad Hronom
 • Obslužný softvér kamerového systému
 • Podporný softvér pre prevádzku (Office, OS, Antivírusový program) –  licencie
 •  Obslužný hardvér kamerového systému a podpory (PC, monitor, tlačiareň)
 • Technické zázemie pre personál

Kontakt

Kontaktné a fakturačné údaje:

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Sídlo:

Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom

Kancelária:

Nitrianska , 935 32 Kalná nad Hronom

IČO: 50102419

DIČ: 2120172802

IČ DPH: SK2120172802

Kontaktný formulár: