Zberný dvor v obci Kalná nad Hronom

Stredisko sa nachádza na pri ceste č. 1626 smerom na Mochovce, za Pálenicou
Zberný dvor je otvorený od 14.02.2022 podľa otváracích hodín zverejnených na stránke www.službykalna.sk

Dňa 19.01.2022 spoločnosť Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. získala oprávnenie na prevádzkovanie Zberného dvora v obci Kalná nad Hronom. Toto rozhodnutie vydal Okresný úrad Levice , odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva pod číslom OU-LV-OSZP-2022/000511-004 na základe našej žiadosti a splnení legislatívnych podmienok.

Na základe uvedeného rozhodnutia sa spoločnosť Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. stala oprávnenou
organizáciou na nakladanie so zložkami komunálneho odpadu pre obec Kalná nad Hronom.

Za súčasného technického stavu a vybavenosti budú môcť občania odovzdávať na ZD nasledujúce zložky KO

KÓD ODPADU Názov odpadu Kategória odpadu
20 02  01 Biologicky rozložiteľný odpad O
20 02  02 Zemina a kamenivo O
20 03 07 Objemný odpad O
20 03 08 Drobný stavebný odpad O
20 03 04 Kal zo septikov O

Zbery uvedených dvoch druhov odpadov sú naplánované na pondelky (okrem sviatkov) a občan si vývoz týchto odpadov môže nahlásiť vopred na tel. čísle 0948 906 096 a to vždy do 12.00 hod. predchádzajúceho štvrtka z dôvodu naplánovania vykonávaného zberu.

Drobný stavebný odpad môže občan odovzdať na zberný dvor v čase otváracích hodín, v zmysle platného VzN.

V prípade, potreby občana o odvoz odpadu na zberný dvor, môže požiadať Služby Kalná s.r.o.,r.s.p. o zabezpečenie služby, v zmysle platného cenníka.

Naša spoločnosť bude v obci vykonávať v mesačných intervaloch zber biologicky rozložiteľného a veľkoobjemového odpadu od občanov, podľa vopred stanoveného Kalendára zberu odpadu vybraných zložiek komunálneho odpadu.

Cieľom prevádzkovania zberného dvora je aj okrem iného dodatočné dotrieďovanie odovzdaného odpadu, ako aj následné zhodnocovanie v rámci existujúcich možností a znižovania odovzdávania množstva odpadu na skládku. Všetky tieto činnosti a vzájomná spolupráca s občanmi sú dôležitým a neodmysliteľným krokom, ako aj spôsobom spoločne každoročne zvyšovať mieru vytriedenia v obci.

Za rok 2021 sa nám spoločne podarilo zvýšiť mieru vytriedenia o 20% v porovnaní s rokom 2020, čo je značný úspech a posun vpred. Ďalšou spoluprácou medzi obcou a našou spoločnosťou budeme intenzívne pracovať
na možnosti rozširovania ponúkaných služieb poskytovaných na zbernom dvore. Verím, že vzájomnou spoluprácou a zodpovedným prístupom každého občana skvalitníme podmienky v oblasti odpadového hospodárstva.